Back to Top
 
 
 

Palvelun käyttöehdot


1. Palvelun sisältö ja käyttöehdot

Harrastaa.fi -sivustot ovat verkkosivustokokonaisuus, jonka kautta harrastusmahdollisuuksia tarjoavat tahot ja niiden edustajat voivat ilmoittaa palveluistaan ja tapahtumista toimintakunnan asukkaille. Oikeudet palveluun omistaa Spotted. Rekisteröitymällä palveluun harrastusksia tarjoava taho hyväksyy käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli taho ei hyväksy ehtoja, se ei voi käyttää palvelua. Harrastusta tarjoavien tahojen tulee noudattaa palvelua käyttäessään Suomen lakia, muita soveltuvia säännöksiä ja hyvää tapaa.

2. Tietosuoja

Palvelun tarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakia. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät rekisteriselosteesta.

3. Rekisteröityminen ja käyttäjätunnus

Kullakin harrastuksia tarjoavalla taholla voi olla vain yksi käyttäjätili. Palveluun rekisteröityessä tahon edustajan tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot. Harrastusta tarjoavan tahon edustaja saa haltuunsa palvelun käyttöä varten käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla palveluun kirjaudutaan. Käyttäjätiliin liittyvä tunnus ei saa sisältää loukkaavia tai rikolliseen toimintaan kehottavia ilmaisuja ja sen tulee olla muutoinkin hyvien tapojen mukainen.

Harrastusta tarjoavan tahon edustajan on ilmoitettava kaikki käyttäjältä edellytetyt tiedot totuudenmukaisesti ja oikein. Palvelun tarjoaja voi käyttää käyttöehtojen kohdan 10 mukaista oikeuttaan lukita tai poistaa käyttäjän käyttäjätili ja kaikki siihen liittyvät tiedot, mikäli käyttäjä on pyrkinyt erehdyttämään palvelun tarjoajaa.

Harrastusten tarjoajat ovat vastuussa omalla käyttäjätilillään tehdyistä toiminnoista. Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia.

4. Tietojen säilytys ja varmuuskopiointi

Harrastuksia tarjoavat tahot voivat tallentaa materiaalia palvelun tarjoajan palvelimelle. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan takaa tallennettujen tietojen pysyvyyttä, eikä vastaa tietojen muuttumisesta, katoamisesta, tuhoutumisesta tai poistamisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Tietojen säilyttämiseksi harrastusta tarjoava taho on velvollinen itse huolehtimaan palveluntarjoajan palvelimelle tallennettujen tietojen ja tiedostojen varmuuskopioiden tallentamisesta itselleen.

5. Vastuu palvelun käytöstä ja harrastuksia tarjoavan tahon välittämästä sisällöstä

Palvelun käyttäjä on itse vastuussa kaikesta materiaalista, jonka hän palveluun tallentaa tai saattaa palvelua hyväksi käyttäen saataville esim. linkityksiä käyttäen. Palveluntarjoaja tarkastaa palveluun ensimmäistä kertaa tallennettavan materiaalin ennen julkaisua. Tämän jälkeen tehtyjen muutosten osalta palveluntarjoaja ei ota mitään vastuuta materiaalin sisällöstä.

Palvelun avulla ei saa välittää eikä palvelimelle saa tallentaa materialia, joka:

  • loukkaa ulkopuolisten kolmansien tahojen tekijän- tai muita oikeuksia
  • loukkaa, halventaa, häiritsee tai uhkailee jotakuta
  • haittaa palvelun toimivuutta
  • on Suomessa voimassa olevan lain tai hyvien tapojen vastaista

Jokaisen palvelun käyttäjän, joka huomaa palveluun lisätyn näiden käyttöehtojen vastaista materiaalia tai huomaa palvelua käytetyn näiden käyttöehtojen vastaisesti, tulee ilmoittaa tästä välittömästi palvelun tarjoajalle.

6. Oikeudet käyttäjän luomaan sisältöön

Näillä käyttöehdoilla ei ole vaikutusta harrastusta tarjoavan tahon palveluun toimittaman materiaalin omistusoikeuteen, vaan oikeudet säilyvät niiden laillisilla haltijoilla. Palvelun tarjoaja ei saa näiden käyttöehtojen nojalla edellä mainittuun materiaaliin muita oikeuksia, kuin mitä palvelun tarjoaja tarvitsee palvelun toteuttamiseksi käyttöehtojen mukaisesti.

Esim. palveluun lähetetty kuva jaellaan alkuperäisenä tai muokattuna versiona muille palvelun käyttäjille. Kuvan eri versiot voidaan tarvittaessa valmistaa ja jaella kolmannen osapuolen välityspalvelimien kautta suorituskyvyn parantamiseksi.

Palvelun tarjoaja voi käyttää kohdassa 10 mainittuja oikeuksia esim. käyttöehtojen vastaisten materiaalien poistamiseen palvelusta.

7. Käyttöehtojen muuttaminen

Palvelun tarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan sopivaksi katsotulla tavalla. Harrastuksen tarjoaja hyväksyy muuttuneet käyttöehdot käyttämällä palvelua sen jälkeen, kun häntä on informoitu muuttuneista käyttöehdoista.

8. Palvelun ylläpito ja päivitykset

Palveluntarjoaja pyrkii tuottamaan mahdollisimman toimintavarman palvelun ja palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan anna takuita palvelun toiminnasta ja ominaisuuksista.

Palvelun tarjoaja pyrkii kehittämään palvelua tarvittaessa ja tämän vuoksi palveluun voidaan tehdä muutoksia. Harrastusten tarjoaja ymmärtää ja hyväksyy, että palvelun kehittäminen, muuttaminen ja lopettaminen osittain tai kokonaan ovat palvelun tarjoajan päätäntävallassa.

9. Palvelun käyttökatkot

Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huoltotöiden, päivitysten, tietoliikenneverkon, internet-verkon katkosten tai muiden mahdollisten seikkojen aiheuttamista palvelun toimintakatkoksista.

10. Käyttöehtojen vastaisen toiminnan seuraukset

Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa palvelussa oleva tai estää palvelua hyväksi käyttäen jaettu materiaali, joka palvelun tarjoajan arvion mukaan rikkoo näissä käyttöehdoissa mainittuja sääntöjä ja periaatteita.

Palvelun tarjoajalla on oikeus lukita tai poistaa palvelun käyttäjän käyttäjätili, jos käyttäjä rikkoo näistä käyttöehdoista johtuvia velvoitteitaan esimerkiksi lisäämällä palveluun käyttöehtojen vastaista materiaalia.

Saatuaan tiedon rikkomuksesta palvelun tarjoaja voi lukita käyttäjätilin / tunnuksen välittömästi. Tällöin rikkomukseen syyllistynyt käyttäjä ei pääse enää kirjautumaan käyttäjätililleen. Käyttäjälle ilmoitetaan tunnuksen olevan lukittu ja ilmoitetaan ylläpitäjän yhteystiedot rikkomuksen selvittämiseksi. Mikäli käyttäjä ei ota yhteyttä ilmoituksen jälkeen 60 päivän kuluessa, käyttäjätili ja sen sisältö poistetaan kokonaan.

11. Käyttäjätilin lukitseminen / poistaminen muilla kuin käyttöehtojen perusteella

Kohdassa 10 mainitun lisäksi palvelun tarjoajalla on oikeus lukita ja poistaa käyttäjätili seuraavien edellytysten täyttyessä:

  • Harrastusten tarjoaja ei ole kirjautunut käyttäjätililleen / käyttänyt tunnustaan 12 kuukauteen, seikasta on huomautettu yhteystietoihin annettuun osoitteeseen ja harrastusten tarjoaja ei ole reagoinut 90 päivän kuluessa viestiin, ilmoituksen lähettämisestä lukien.
12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä neuvotteluin, riita ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.